Pierwszemu poległemu w obronie Pomorza

W 7-Ä… rocznicÄ™ wyzwolenia. Obecna chwila na Pomorzu przypomina nieco czasy walki z osÅ‚awionym „Grencszucem”. Jak wtedy tak i dziÅ› wola Pomorza stawia siÄ™ hardo przeciw bezczelnoÅ›ci niemieckiej oraz tym wewnÄ™trznym próbom, które w postaci obÅ‚udnej czy jawnej… [więcej »]

Gdzie Loża masonerji?

Przy ul. Kopernika 5 zniknęła tablica żydowsko-masoÅ„skiej Loży. Jest to b, prosty sposób uspokojenia opinii publicznej, ale ciekawi jesteÅ›my, co siÄ™ staÅ‚o z Lożą? W czasie, gdy ogólny brak mieszkaÅ„ jest klÄ™skÄ… spoÅ‚ecznÄ…, oburzajacem jest, aby tolerowano zajmowanie… [więcej »]

KÅ‚opoty z mostem

Dyskusje i spory o lokalizacjÄ™ mostu przez WisÅ‚Ä™ w Toruniu, to nic nowego… Dla mostu przez WisÅ‚Ä™ pod kolej żelaznÄ… wytkniÄ™to pod miastem naszym dwie linie: jedna poniżej, drugÄ…, powyżej mostu drewnianego. Sekcya budownicza proteguje drugÄ…, wÅ‚adze fortyfikacyjne… [więcej »]

Marsz. J. PiÅ‚sudski – niedoszÅ‚y patron ulicy

Posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 7 listopada br., które można by uważać za nadzwyczajne, bowiem zwoÅ‚ane zostaÅ‚o w trybie przyspieszonym, zawieraÅ‚o tylko trzy punkty porzÄ…dku obrad i trwaÅ‚o niespeÅ‚na pół godziny. Pierwszym i najważniejszym punktem obrad byÅ‚a sprawa… [więcej »]

Afera szpiegowska PiÄ…tka i Urbaniaka

Jedna z najwiÄ™kszych afer niemieckich na Pomorzu (i na terenie Polski w ogóle) w latach dwudziestych dotyczyÅ‚a szpiegowskiej dziaÅ‚alnoÅ›ci dwóch mÅ‚odszych oficerów, PiÄ…tka i Urbaniaka. Porucznik PiÄ…tek, czÅ‚owiek pozbawiony charakteru, lekkoduch, prowadzÄ…cy rozrzutny i hulaszczy tryb życia, poszukiwaÅ‚… [więcej »]

Nowy gabinet prezydenta

Gabinet prezydenta miasta w ratuszu toruÅ„skim, mieszczÄ…cy siÄ™ dotychczas w zbyt ciasnym i ciemnym pokoju nr 24 na I piÄ™trze, przeniesiony zostaÅ‚ do 7 pokoju — sali królewskiej na tem samem piÄ™trze, w której zmarÅ‚ król Jan Olbracht…. [więcej »]

Epizod z dziejów pomnika Kopernika

Niewielu toruÅ„czyków wie, że przebicie przejazdu pod Łukiem Cezara i poÅ‚ożenie tam torów tramwajowych wiÄ…zaÅ‚o siÄ™ Å›ciÅ›le z… pomnikiem Kopernika. PrzechodzÄ…c pod Łukiem Cezara napotykamy tam mosiężnÄ… tablicÄ™ o wymiarach 90×60 cm wmontowanÄ… pomiÄ™dzy szyny tramwajowe. Napis na… [więcej »]

Towarzystwo muzyczne w Toruniu

Mamy już w stolicy Pomorza Teatr Narodowy, KonfraterniÄ™ artystycznÄ…, wystawÄ™ obrazów, towarzystwo naukowe, czytelnie, bibljoteki, muzea itp., w ostatnich czasach powstaÅ‚o już nawet koÅ‚o miÅ‚oÅ›ników jÄ™zyka polskiego, — sÅ‚owem ToruÅ„ staje na równym, a nieraz nawet i wyższym… [więcej »]

Sztuka odradza siÄ™ w Toruniu

* W Toruniu mamy już od dÅ‚uższego czasu wystawy sztuk piÄ™knych. Odważyli siÄ™ także osiąść u nas dwaj artyÅ›ci rzeźbiarze: pp. Durek i Zelek. UfajÄ…c, że nie brak u nas zmysÅ‚u piÄ™kna, choć system pruski bezlitoÅ›nie duchowe życie… [więcej »]

Pomnik nagrobny Katarzyny Zoebner z chronogramem

czyli zaszyfrowanÄ… datÄ… Å›mierci. W nieistniejÄ…cym już dzisiaj koÅ›ciele Å›w. Jerzego w Toruniu, który staÅ‚ tuż za murami miejskimi po prawej stronie traktu wiodÄ…cego do CheÅ‚mna, znajdowaÅ‚ siÄ™ niegdyÅ› pomnik nagrobny Katarzyny Zoebner z domu Zernecke i Marcina… [więcej »]