Spór kominiarzy toruńskich o kolendę

Jest to już stary, uÅ›wiÄ™cony i do dziÅ› dnia praktykowany zwyczaj, że w uroczystym dniu Å›wiÄ™ta Nowego Roku wÅ›ród powodzi innych gratulantów, także i nasi „murzyni” krajowego wyrobu, kominiarze, nawiedzajÄ… w tym dniu nasze domy, skÅ‚adajÄ…c życzenia szczęśliwego… [więcej »]

Dwie Dyrekcje

Dwa nowa gmachy publiczne w Toruniu. Kiedy w r. 1920 ToruÅ„ awansowaÅ‚ na stolicÄ™ województwa, rożne urzÄ™dy drugiej instancji znalazÅ‚y tu z koniecznoÅ›ci jedynie prowizoryczne pomieszczenie. Tak m.in Dyrekcja Dróg Wodnych, która za czasów pruskich znajdowaÅ‚a siÄ™ w… [więcej »]

Park miejski otrzyma łabędzie

ToruÅ„czycy pamiÄ™tajÄ… jeszcze, jak na stawku w parku naszym pÅ‚ywaÅ‚y piÄ™kne biaÅ‚o-skrzydle Å‚abÄ™dzie. Podczas wojny ptaki te znikÅ‚y. Obecnie magistrat, gwoli przyozdobienia parku zakupiÅ‚ 3 piÄ™kne okazy Å‚abÄ™dzi (1 samca i 2 samiczki). Nowi ci mieszkaÅ„cy naszego parku… [więcej »]

Bracia Strzelcy mają nowego króla

ZostaÅ‚ nim brat StanisÅ‚aw Tyrchan — P. DÄ…bek królem podgórskim Tegoroczne strzelanie o godność króla kurkowego ToruÅ„skiego Bractwa Strzeleckiego, rozpoczÄ™te w niedzielÄ™ przed tygodniem, zakoÅ„czyÅ‚o siÄ™ w niedzielÄ™ 5 bm. w ZieleÅ„cu. Niebo sprzyjaÅ‚o braciom, rozpostarÅ‚szy nad ZieleÅ„cem… [więcej »]

Epitaphium toruńskie.

Cenny obraz z kość Å›w. Jana. Wykrycie faÅ‚szerstwa niemieckiego. W tygodniku „Ilustrowanym” znajdujemy obszerny artykuÅ‚ dr MichÅ‚a Walickiego, ilustrowany 3-ma obrazkami, poÅ›wiÄ™cony sprawie odnowienia pewnego obrazu z toruÅ„skiego koÅ›cioÅ‚a Å›w. Jana a zarazem zdemaskowania faÅ‚szerstwa, popeÅ‚nionego w obrazie… [więcej »]

Przeciw swawoli łapaczy psów

Od wielu obywateli m. Torunia napÅ‚ywajÄ… do nas skargi na samowole i wprost gwaÅ‚ty, dokonywane przez magistrackich Å‚apaczy psów. DonoszÄ… nam o wypadkach, że przechodniom z rÄ…k wyrywano prowadzone na smyczy i stosownie do przepisu zaopatrzone w kaganiec… [więcej »]

Chrzest baptystów

W przeszÅ‚Ä… niedziele odbyÅ‚ siÄ™ na Mokrem pod Toruniem uroczyÅ›cie chrzest dwóch czÅ‚onków, którzy niedawno przystÄ…pili do istniejÄ…cej tam już od dawna sekty baptystów. ByÅ‚y to dwie panny, z których jedna ma lat 20, a druga 12. Obydwie… [więcej »]

Na Placu św. Katarzyny 4

Nowy gmach RozgÅ‚oÅ›ni Pomorskiej Od wiosny bieżącego roku trwaÅ‚y (roboty murarskie, stolarskie, malarskie i elektrotechniczne w trzypiÄ™trowym budynku przy pl. Å›w. Katarzyny 4 w Toruniu, dokÄ…d zamierzaÅ‚a przenieść swe biura i sale nadawcze rozgÅ‚oÅ›nia toruÅ„ska. Z pierwszymi promieniami… [więcej »]

Dr Franciszek Tadeusz Rakowicz, założyciel „Gazety Toruńskiej”

W 60-lecie zgonu W sierpniu bieżącego roku minęło 60 lat od zgonu dra Franciszka Tadeusza. Rakowicza, zaÅ‚ożyciela „Gazety ToruÅ„skiej”, czÅ‚owieka, który dla polskoÅ›ci Torunia w latach niewoli wielce siÄ™ zasÅ‚użyÅ‚. Ojciec jego, Daniel Aleksander Rakowicz. nauczyciel, publicysta, zamiÅ‚owany… [więcej »]

KÅ‚opoty Torunia z mostem

Prom Å›redniowieczny i pierwsze mosty wojenne – Budowa mostu staÅ‚ego i jego budowniczy – „Rewolucja mostowa” z r. 1523 – Ile miasto Å‚ożyÅ‚o na odbudowy mostu JesteÅ›my dziÅ› Å›wiadkami kÅ‚opotów miasta z drugim mostem, którego poÅ›wiÄ™cenie i otwarcie… [więcej »]