Witolda Zechentera przygoda z Toruniem

Zechenter Witold (1904-1978), satyryk. ZwiÄ…zany z Krakowem, gdzie debiutowaÅ‚ jako poeta 1921. CzÅ‚onek grupy literackiej Helion, 1926-1927 prezes grupy Litart. Współredaktor Gazety Literackiej, 1932-1939 redaktor codziennej prasy krakowskiej, w czasie okupacji niemieckiej pracownik Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, kierownik ksiÄ™garni…. [więcej »]

Dziki człowiek z maczugą

W kamienicy stojÄ…cej na rogu ul. Różanej i Å›w. Ducha znajdowaÅ‚a siÄ™ niegdyÅ› gospoda „Pod dzikim czÅ‚owiekiem z maczugą”, która swojÄ… nazwÄ™ zawdziÄ™czaÅ‚a monumentowi postawionemu na rogu posesji. Od czasów Å›redniowiecza toruÅ„skie szynki i gospody nazywane byÅ‚y albo… [więcej »]

Wymiana terenów między miastem a wojskiem

W roku 1920 już gmina m. Torunia za zgodÄ… wÅ‚adz wojskowych podjęła praca okoÅ‚o rozbiórki fortyfikacyj, majÄ…c na wzglÄ™dzie przede wszystkiem zatrudnienie licznych rzesz bezrobotnych. Prace te mniej lub wiÄ™cej intensywnie prowadzone byÅ‚y do jesieni roku 1923. Prace… [więcej »]

Wkroczenie Wojsk Polskich do Torunia

Wiadomość o dniu objÄ™cia Pomorza przez wojska polskie, wywoÅ‚aÅ‚a powszechnÄ… radość i podnieciÅ‚a znużony już dÅ‚ugim oczekiwaniem zapaÅ‚ do prac przygotowawczych, aby godnie przyjąć naszych wybawców. BraÅ‚y w tem udziaÅ‚ wszystkie zrzeszenia, organizacje, cechy i towarzystwa polskie (byÅ‚o… [więcej »]

Przy okazji karnawaÅ‚u – toruÅ„skie trunki

ToruÅ„ to nie tylko piernik, ale miaÅ‚ i inne specjaÅ‚y. Np. wódki. Gatunkowe. W czasach, gdy nie byÅ‚o jeszcze paÅ„stwowego monopolu alkoholowego, maÅ‚e, lokalne firmy produkowaÅ‚y swe trunki, tudzież polecaÅ‚y znane wina. Nie byÅ‚yby ToruÅ„ Toruniem, gdyby Kopernika… [więcej »]

Jeszcze jeden ślad niewoli znika

Obecnie prowadzone sÄ… prace nad usuniÄ™ciem pÅ‚askorzeźb, zdobiÄ…cych dotÄ…d wieże mostu na WiÅ›le. PÅ‚askorzeźby te, obok braku walorów artystycznych posiadaÅ‚y treść dla nas zupeÅ‚nie obcÄ…, a jedna z nich byÅ‚a wrÄ™cz uwÅ‚aszczajÄ…ca naszej godnoÅ›ci narodowej. Pożądanem byÅ‚oby, ażeby… [więcej »]

Piernikowe recepty

ÅšwiÄ™ta i karnawaÅ‚ już za pasem. Czas najwyższy pomyÅ›leć o piernikach. ParÄ™ recept na oryginalne pierniki wg. Gazety ToruÅ„skiej z roku 1869 * Pierniki cukrowe Weź cukru poÅ›ledniego, choć faryny funtów dwa, mÄ…ki pszenicznej funtów cztery, imbieru Å‚utów… [więcej »]

Jubileusz chóru przy kościele św. Jana (1867-1927)

Jak już o tem donosiliÅ›my chór Å›w. Cecylji przy kość. Å›w. Jana w Toruniu obchodzi w niedzielÄ™ 20 bm. 60-cioletni jubileusz swego istnienia. Ze wzglÄ™du na wybitne znaczenie chóru tego pod wzglÄ™dem kulturalnym, a mianowicie jako jedynego na… [więcej »]

Nowy gmach Urzędu Wojewódzkiego

RozstrzygniÄ™cie konkursu na projekt gmachu Województwa w Toruniu. W posiedzeniu sÄ…du konkursowego, dnia 01.10.1925 r., rozstrzygajÄ…cego konkurs na gmach Pomorskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego wziÄ™li udziaÅ‚ wszyscy czÅ‚onkowie jury, a mianowicie pp.: Wojewoda dr. Wachowiak i inżynier dr Nawrowski z… [więcej »]

Dawne winnice toruńskie

Nie każdemu może wiadomo, że ToruÅ„ posiadaÅ‚ w dawnych czasach rozlegle winnice, i że wino toruÅ„skie znane byÅ‚o nie tylko w Toruniu i okolicy, ale i poza obrÄ™bem Torunia. Prawdopodobnie koloniÅ›ci niemieccy z nad Renu zaprowadzili hodowlÄ™ wina… [więcej »]