Pomnik Nieznanego Żołnierza

Pomnik Bismarcka zostanie przebudowany na pomnik Nieznanego Å»oÅ‚nierza. Na koÅ„cu przedmieÅ›cia Bydgoskiego znajdujÄ…cy siÄ™ jeszcze pomnik Bismarcka z którego to po wkroczeniu wojsk polskich zdjÄ™to jedynie, tablicÄ™ bronzowÄ… pÅ‚askorzeźbÄ™, miasto postanowiÅ‚o przebudować w czasie najbliższym na pomnik polski,… [więcej »]

Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej

W styczniu 1920 r. zaraz po przejÄ™ciu miasta przez wÅ‚adze polskie przystÄ…piono w Toruniu do tworzenia katolickiego duszpasterstwa garnizonowego. W tym celu zaczÄ™to przystosowywać niemiecki wojskowy zbór ewangelicki znajdujÄ…cy siÄ™ na placu Å›w. Katarzyny do wymogów liturgii katolickiej… [więcej »]

Pomnik gen. Józefa Hallera na Jakubskim Przedmieściu

W okresie miÄ™dzywojennym istniaÅ‚ w Toruniu jedyny na Pomorzu pomnik Józefa Hallera, który sÅ‚awiÅ‚ i upamiÄ™tniaÅ‚ zasÅ‚ugi „BÅ‚Ä™kitnego GeneraÅ‚a”. PowstaÅ‚ on na bazie ceglanego cokoÅ‚u pomnika Paula Hindenburga, wzniesionego przez Niemców w 1915 roku. StaÅ‚ on nad WisÅ‚Ä…,… [więcej »]

Nowe organy w kościele św. Jakóba

Niedawno odbyÅ‚o siÄ™ poÅ›wiÄ™cenie organów w koÅ›ciele NajÅ›w. Panny Marji — a wkrótce w pierwsze Å›wiÄ™to Wielkanocne zabrzmiÄ… znów odnowione organy w innej Å›wiÄ…tyni toruÅ„skiej — w koÅ›ciele Å›w. Jakóba. Instrument, który siÄ™ tam znajdowaÅ‚, zbudowany w r…. [więcej »]

Z dawnych podań

TrzÄ™sienie ziemi w Toruniu. W niedzielÄ™ po Trzech Królach roku PaÅ„skiego 1572, za czasów panujÄ…cego miÅ‚oÅ›ciwie Prusom, Koronie i Litwie ostatniego z JagieIlonów rodu, dziaÅ‚y siÄ™ dziwy niesÅ‚ychane na ziemi i niebiosach, w wodzie i w powietrznych sferach…. [więcej »]

Nowy most w Toruniu prosi o nazwÄ™

Ankieta „SÅ‚owa Pomorskiego” Po piÄ™ciu latach oczekiwania zbliża siÄ™ coraz bardziej chwila oddania do publicznego użytku nowego mostu toruÅ„skiego. Uroczyste otwarcie nowego mostu nastÄ…pić ma najpóźniej w koÅ„cu czerwca br Po przerwie zimowej montuje siÄ™ kraty porÄ™czowe i… [więcej »]

Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu otwiera z dniem 1 wrzeÅ›nia 1921 roku pierwsze na Pomorzu Konserwatorium muzyczne. Konserwatorium dzieli siÄ™ na szkoÅ‚Ä™ wstÄ™pna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursa wirtuozowskie, oraz posiada specjalne oddziaÅ‚y dla organistów i… [więcej »]

Pierwsze w Toruniu polskie koszary

Koszary 4 puÅ‚ku lotniczego w 1930 r. (…) W sobotÄ™, dnia 4 bm. o godz. 11-ej przed poÅ‚udniem odbyÅ‚o siÄ™ zaÅ‚ożenie kamienia wÄ™gielnego pod budowÄ™ koszar 4 puÅ‚ku lotniczego. Na uroczystoÅ›ci obecni byli: zastÄ™pca dowódcy okr. korp. gen…. [więcej »]

Pomnik pułkownika Bruscha von Neuberg na Kępie Bazarowej

Powstanie pomnika jest Å›ciÅ›le zwiÄ…zane z toruÅ„skÄ… przeprawÄ… mostowÄ…, o którÄ… w każdej zawierusze wojennej toczyÅ‚y siÄ™ zaciÄ™te boje. Tak też byÅ‚o w 1806 roku w czasie kampanii napoleoÅ„skiej. 17 listopada goniÄ…ce rozbitych Prusaków oddziaÅ‚y francuskie dotarÅ‚y pod… [więcej »]

Szlachetny czyn obywatelski

Znany malarz artysta Juljan Fałat właściciel domu mieszkalnego przy placu Teatralnym w Toruniu, podarował dom ten Pomorskiemu Towarzystwu Opieki nad dziećmi. Słowo Pomorskie Kamienica w marcu 2006 r.